Medeniyet ve Modernizm

Medeniyet ve Modernizm
Modernizm, eskiden yeniye geçişi ifade eden yaşam tarzlarının farklılaşmasını, bireyselleşmeyi, geleneksel yapıya bağlı olmayan bir toplumsal yapıyı içeren ve sosyal, iktisadi ve siyasi açıdan birey-toplum-devlet ilişkisini şekillendiren bir süreci ifade eder. Modernitenin medeniyetler konusundaki bakışı, “ekonomik ve sosyal gelişimin tek yaratıcısı Avrupa’dır” şeklindeki tek çizgili tarih anlayışına dayanır.  İnsanlığın geldiği bugünkü durumu böyle mi okumalıyız? Batının insanlık tarihine ve medeniyetine katkısı inkâr edilemez. Fakat “gelinen noktada insanlığın ulaştığı seviye Batı modernitesinin bir sonucudur” şeklindeki klasik önyargı ciddi şekilde analize muhtaçtır.  
Medeniyet, farklı tanım ve kullanımlara konu olan ve bir o kadar da tüketilen bir kavramdır. Hatta savaş çıkarmak isteyenlerde barış yapmak isteyenlerde aynı kelime ve kavram üzerinden teoriler, stratejiler, söylemler ve politikalar üretebilmektedir. Böyle bir kavram üzerine konuşurken öncelikle zihin berraklığına ihtiyaç vardır. Her şeyden önce medeniyet, maddi-fiziki dünyanın imar edilmesiyle yakından ilgilidir. Refah seviyesi, üretim, teknoloji, güvenlik, sosyal adalet gibi değerler medeniyetin tamamlayıcı unsurlarıdır. Fakat medeniyet bunlarla da sınırlı değildir. Medeniyet, kültür, adet ve geleneklerin ötesinde, bir yaşam biçimi ve davranışlar bütününü ifade eder. Bu anlamda da medeniyet, kültürün üzerinde ve ötesinde bir bilinç ve davranış biçimidir. Diğer yandan da  “medenilik”, insanın kendine ve evrene karşı takındığı ahlaki ve insani tutumları şekillendiren bir değerler manzumesidir.
Bu seminer dersinde “medeniyet muhayyilesi” çeşitli boyutlarıyla ele alınıp tartışılacaktır.

Sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM ONLINE
Medeniyet ve Modernizm
Ertan ÖZENSEL
İçerik